Posts Tagged ‘księgowość’

 • Dobre firmy

  0

  Czyli dlaczego warto skorzystać z usług jednej firmy oferującej kompleksowe usługi a nie z kilku, które są profesjonalne w danych dziedzinach?

  Księgowość, pozyskiwanie funduszy unijnych, robienie stron internetowych, SEO (ang. Search engine optimization), reklama czy doradztwo biznesowe, to usługi, których wykonanie w znaczącej liczbie przypadków powierza się firmom zewnętrznym. Priorytetowo jak zleceniodawca jest małym bądź średnim przedsiębiorstwem i nie ma ani potrzeby ani majątkowych sposobności, żeby zatrudniać dodatkowych specjalistów na pełny etat.

  Na rynku mamy oferty zarówno firm/spółek/korporacji, które specjalizują się w oferowaniu konkretnych usług, na przykład. agencje reklamowe, czy biura księgowe, jak również korporacji, które oferują wszystkie te usługi na raz. Istnieje przekonanie, że całkiem dobrze korzystać z usług wyspecjalizowanego fachowca, niż z usług kogoś, kto się zajmuje Ci na raz. I jest to prawda, niemniej jednak tylko w stosunku do ludzi fizycznych. Jeden człowiek nie jest w stanie zostać ekspertem z kilku różnorakich dziedzin. Jednak jedna firma jak najbardziej jest. Nic nie stoi na przeszkodzie w zatrudnieniu różnorakich profesjonalistów, przykładowo. księgowych, informatyków, grafików, finansistów, czy doradców firmowych.

  Dlaczego więc firma multidyscyplinarna jest lepsza od wyspecjalizowanej? Dlatego, że właściwie każde zakład produkcyjny to system naczyń połączonych. I wszystko co wykonujemy w jednej dziedzinie, posiada bezpośredni wpływ na pozostałe. Dobrze, żeby ktoś to koordynował i żeby chłopcy i dziewczęta, które są bezpośrednio odpowiedzialne za wykonywanie konkretnych usług miały możliwość skonsultowania tego co robią, ze specjalistami z innych dziedzin.

  Przykładem może być kreowanie i SEO (ang. Search engine optimization) stron internetowych WWW. Strona, a dodatkowo, że powinna być prawidłowo przygotowana pod kątem technicznym i atrakcyjna graficznie, musi jeszcze być spójna z polityką korporacji. Tzn. musi być zrealizowana pod kątem gustów i wymagań nabywców, a na tym przeciętny grafik ani informatyk się nie zna. Wymagana jest konsultacja specjalisty z dziedziny marketingu.

 • Oprogramowanie księgowe

  0

  Wartość jest pojęciem szerszym, bowiem ma możliwość się zwiększać bez uczestniczenia cen; ma to miejsce przykładowo. przy narastaniu wartości posiadanych zapasów wskutek przeróbek niezależnych od modyfikacji wartości pieniądza. Jednakże koszt za każdym razem dotyczy jakiejś wartości. Stąd wniosek, że pojęcie kosztu zawiera się w pojęciu wartości. Relacja przeciwna nie posiada miejsca. W rachunku działalności gospodarczej posługujemy się przede wszystkim pojęciem kosztu. Księga przychodów pomaga nam w czytelny sposób zbierać te informacje. Wynika to z przyjętej zasady, że koszt nabycia określa się na bazie rzeczywistych cen transakcji, jest więc dobrym przybliżeniem wartości wymiennej. W momencie zakupu — sądzą klasycy — koszt i wartość są w istocie tym samym. Koszt jest nawet bardziej pierwotny, ponieważ jako równy cenie płaconej w transakcji wymiennej jest pierwszym przybliżeniem tego przejawu wartości. Problem — jak już powiedziano — tkwi w tym, że koszt nie ulega przekształceniu wraz z biegiem czasu, jednak wartość może się modyfikować. Zjawisko to potęguje się jeszcze, gdy posiadamy do czynienia z kosztem wytworzenia agregującym koszt zużycia czynników składających się na wyrób,   a  każdy czynnik  był  przedmiotem  odrębnej   transakcji,  mającej odrębną datę.

   

 • Płace i kadry

  0

  Jest ona systemem ciągłego w czasie ujmowania, grupowania, Przekazania i interpretowania wyrażonych w pieniądzu , a dodatkowo bilansujących śle ogólnych i szczegółowych danych liczbowych o działalności gospodarczej oraz dodatkowo o sytuacji majątkowej jednostki gospodarującej. Grupa reprezentująca Amerykańskie Stowarzyszenie Księgowych określa program kadrowo-płacowy i rachunkowość jako proces identyfikacji, pomiaru i przekazywania treści ekonomicznych, pozwalają­cych użytkownikom treści na sformułowanie na ich podstawie ocen i podjęcie decyzji, przy czym dane dotyczą wielkości ekonomicznych i wyrażane są w pieniądzu (wartościowo). Różni uczeni określają rachunkowość jako system obserwacji, pomiaru i klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, ich odbicia i spójnego ujęcia w strukturze powiązanych z sobą kont, który uogólnia dane konieczne do kontrolowania i testom działalności gospodarczej. W przytoczonych określeniach przewija się rozumienie rachunkowości jako systemu, który działa w dokładnie określonej jednostce i który służy jej ekonomicz­nym celom. Zwarte określenie tego systemu i jego węzłowych cech odnajdujemy w wyszczególnieniu podanym poprzez E. Burzym.

   

 • Info o marketingu, finansach.

  0

  Obecnie jedną z podstawowych procedur, jakie firmy wprowadzają w zakresie swojej działalności jest marketing. Jest to aktualnie bardzo szeroko stosowana i powszechna forma działania różnego rodzaju przedsiębiorstw, gdyż umożliwia ona im zwiększenie sprzedaży i rozwój. Dzięki bowiem różnego rodzaju działaniom marketingowym nasze przedsiębiorstwa mogą pozyskiwać nowych klientów oraz zdobywać jeszcze większą popularność wśród swoich klientów dotychczasowych. Nie powinno nas zatem dziwić, że bardzo wiele firm decyduje się na działania marketingowe. To bowiem zwiększa ich popularność na rynku.

  W cenie są także księgowi. Wskazać też trzeba na fakt, że ich popularność nie będzie słabła w przyszłości. Dzieje się tak za sprawą tego, że księgowość jest kwestią obowiązkową dla każdego firmy, które prowadzi działalność gospodarczą. Ustawa bowiem nakłada na firmy konieczność prowadzenia księgowości, co sprawia, że księgowi będą zawsze i wszędzie potrzebni.

  Częo stosowane są też różnego rodzaju fundusze UE. Wielu z nas korzysta z tej formy pomocy Unii Europejskiej, ponieważ dzięki pieniądzom w ten sposób uzyskanym możemy zrealizować różnego rodzaju inwestycje, których bez tych pieniędzy nie bylibyśmy w stanie zrealizować. Nie powinno nas zatem dziwić, że obecnie coraz częściej korzystamy z tej formy pomocy, która jest dla nas dostępna, dzięki naszemu członkostwu w Unii Europejskiej.

  Rynek finansowy jest jednym z najbardziej rozbudowanych rynków w naszym kraju. To albowiem finanse zajmują całe nasze życie. Wielu bowiem z nas dąży do tego, by były one jak największe. Nie powinno to nikogo dziwić, ponieważ obecnie bez pieniędzy nie możemy normalnie funkcjonować. Wszyscy bowiem potrzebujemy gotówki do życia. Nie ma takich osób, które bez niej poradziłyby sobie. Nie powinno nas zatem dziwić, że w chwili obecnej tak bardzo jesteśmy nią zaabsorbowani.

  W naszym społeczeństwie coraz bardziej popularne stają się różnego rodzaju porady prawne. Nie powinno to zatem nas dziwić. Popularność tego typu porad prawnych rośnie z dnia na dzień, a spowodowane jest to kilka czynnikami. Przede wszystkim wskazać trzeba na fakt, że powstają coraz to nowsze regulacje prawne. Niemalże każdego miesiące powstają nowe ustawy, które regulują określone obszary naszego funkcjonowania.

 • Kadry i płace

  0

  Jest ona systemem ciągłego w czasie ujmowania, grupowania, Zaprezentowania i interpretowania wyrażonych w pieniądzu oraz bilansujących śle ogólnych i szczegółowych danych liczbowych o działalności gospodarczej , a dodatkowo o sytuacji majątkowej jednostki gospodarującej. Grupa reprezentująca Amerykańskie Stowarzyszenie Księgowych określa program kadrowo-płacowy i rachunkowość jako proces identyfikacji, pomiaru i przekazywania informacji ekonomicznych, pozwalają­cych użytkownikom treści na sformułowanie na ich podstawie ocen i podjęcie wyborów, przy czym dane dotyczą wielkości ekonomicznych i wyrażane są w pieniądzu (wartościowo). Różni uczeni określają rachunkowość jako system obserwacji, pomiaru i klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, ich odbicia i spójnego ujęcia w strukturze powiązanych z sobą kont, który uogólnia dane konieczne do kontrolowania i testom działalności gospodarczej. W przytoczonych określeniach przewija się rozumienie rachunkowości jako systemu, który działa w konkretnej jednostce i który służy jej ekonomicz­nym celom. Zwarte określenie tego systemu i jego węzłowych cech odnajdujemy w wyszczególnieniu podanym poprzez E. Burzym.

   

 • Oprogramowanie kadrowe

  0

  Księgowość jako podsystem ewidencyjny rachunkowości. Właściwie każdy system pomiaru wymaga skonkretyzowania możliwości — można rzec modelu — postępowania z pomiarami. Model ten zawiera procedury określające zasady pomiaru, metodę ewidencji danych, sposoby obróbki danych przy wytwarzaniu ostatecznych informacji użytkowych oraz sposoby weryfikacji pomiarów i treści z nich wynikających. W porównaniu do tego modelu używa się zazwyczaj nazwy: model operacyjny. W rachunkowości program płace i model operacyjny jest priorytetowo rozbudowany i wyróż­nia się spośród innych operacyjnych modeli pomiarowych bardzo ściśle sformułowanymi zasadami. Na ten stan rzeczy składa się kilka przyczyn. A oto główne: masowość operacji gospodarczych podmiotu gospodarującego, które podlegają pomiarowi, ścisły związek działalności podmiotu gospodarującego z gospodarki państwa, w związku z czym zasady pomiaru są w ogromnym stopniu uregulowane poprzez prawo. Pomiar specyficznej wielkości, jaką jest wartość ekonomiczna, cc wymaga mierzenia wielu dodatkowych wielkości przy zastosowaniu specyficznych funkcji, podmiotowość modelu operacyjnego przejawiająca się m.in. w tym, że model musi być dostosowany do specyfiki podmiotu gospodarującego.

 • Program do faktur

  0

  Praktycznie założenie to znaczy, że posiadane aktywa będą przynosiły planowane dochody, a powstałe przy ich nabyciu zobowiązania zostaną normalnie spłacone. Wszystko dotyczy więc przewidywalnej przyszłości. W przeciwnym przypadku posiada wykorzystanie rachunkowość likwidacyjna. Zasada historycznego kosztu nabycia. Program magazynowy aktywa wprowadza do ksiąg według wartości nabycia, czyli z uwagi ceny rynkowe występujące w procesie zamiany rynkowej. Więc wartość określona kosztem nabycia, a nie bieżąca wartość rynkowa, stanowi bazę wszelkich wycen. Zasada ta określa zatem sposób przypisania wartości aktywom i pasywom. Powinno się zaznaczyć, że jest kilka odstępstw od tej zasady, na przykład dla kontrolnych pakietów akcji czy wartości dewizowych. Niedawne badania naukowedowodzą, iż stosowanie zasady kosztu historycznego sprawia, iż wartości bilansowe najlepiej przybliżają wartości rynkowe, o ile inflacja jest umiar­kowana. W innym przypadku musi być rozwiązany problem korekty wartości aktywów z tytułu inflacji. Zasada dualizmu. Suma aktywów (A) korporacji jest równa sumie zobowiązań (D) i kapitału (K) należącego do właścicieli, czyli A = D + K. Jest to zasada podwójnego ujęcia, według której pierwsze tyczy się wartości wszystkich aktywów, a drugie ukazuje, kto posiada prawa własności do tych aktywów.

 • Program magazynowy

  0

  Różnica między księgowością a rachunkowością staje się więc widoczna. Rachunkowość i w teorii, i w praktyce ma szerszy zakres funkcji niż księgowość. Rachunkowość obejmuje pomiar ekonomiczny, niemniej jednak też szacowanie wartości produkowanych wyrobów i usług , a ponadto zagadnienia sterowania wielkościami ekonomicznymi w celu utrzymania podmiotu gospodarującego w stanie równowagi ekonomicznej. W rezultacie program do fakturowania i rachunkowość obejmuje też analizę działalności gospodarczej i uczestniczy aktywnie w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych przedsiębiorstwa (firmy, działalności jednoosobowej, spółki) (rachunkowość zarządcza). Zatem księgowość i w teorii, i w praktyce zawiera się w rachunkowości, jest jej podsystemem, w którym przeprowadza się odpowiednią ewidencję, zgodną z wynikami badań naukowych, uregulowaniami prawnymi i potrzebami podmiotu gospodarują­cego , a oprócz tego państwa. Zasadnicze zasady pomiaru wartości i przekształceń kapitału w systemach rachunkowości finansowej.  Czy rachunkowość finansowa ma ścisłe podstawy teoretyczne? Odpowiedź na to pytanie jest jednoznacznie pozytywna. Trzeba również zaznaczyć, że filarów tych nie kształtują ani standardy, ani przepisy prawa bilansowego.

   


Page 1 of 712345»...Last »